Българско дружество по мануална медицина

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО МАНУАЛНА МЕДИЦИНА

БДММ

Какво правим ние ?

Международната асоциация по Мануална / Мускулоскелетна медицина (FIMM) е основана на конгрес в Лондон през 1965 г. Първоначално всеки следващ конгрес е бил през интервал от 3 години.

Кои сме ние ?

 Дружество с над 30 активни членове, начело с председател  доц. д-р Илия Тодоров,д.м.

Цели

 •  развитие на здравеопазването в областта на мануалната медицина, като превенция, диагностика и терапия;
 •  да подпомага, обединява и координира цялостната дейност на своите членове в защита на техните законни интереси;
 •  да допринася за по-нататъшното внедряване на мануалната медицина в общата и университетска практика и преподаване.
 •  да осигури на обществото добър професионализъм в дейността на лекарите, практикуващи мануалната медицина и членове на дружеството;
 •  да подпомага професионалната и личностна реализация на специалистите в областта на мануалната медицина;
 •  приоритетна цел е превръщането и признаването на мануалната медицина в пълният и обем като тясна подспециалност за лекари – специалисти.

Средства за постигане на целите

 • организиране и провеждане на курсове за обучение на лекари по мануална медицина /предимно ликари със специалност ”физикална и рехабилитационна медицина” или лекари – специализанти/, евентуално рехабилитатори и кинезитерапевти в разрешените за тях техники;
 •  осигуряване на наши и международни образователни програми за членовете на дружеството;
 •  размяна на опит между медицински
 • тясно сътрудничество с ФИММ и други международни организации по мануална медицина;
 •  организиране на конференции, семинари, практически обучения,кръгли маси, рефрешър курсове и др.;
 •  Участие в изготвяне на проекти и нормативни документи, уреждащи практикуването на мануалната медицина;
 •  организиране набирането и разпространение на идеи, опит,познания и всяка друга информация в сферата на мануалната медицина, както и предлагането на медицински услуги;
 •  организиране, финансиране и предоставяне на методическа помощ за осъществяване на съвместни дейности и участия в международни, национални и регионални семинари, конференции и симпозиуми по въпросите на мануалната медицина;
 •  защита правата и законните интереси на членовете на дружеството пред органите на държавната власт, съда, прокуратурата, монополни организации и други институции;
 •  предпазване от нелоялна конкуренция от неправоспособни лечители;
 •  популяризиране дейността на дружеството в България, както и на дейността на неговите членове; 
 •  осъществаване и поддържане на връзки със средствата за масово осведомяване и провеждане на целенасочени действия за запознаване на обществеността, стопанските субекти, политическите институции и държавните органи с възможностите, проблемите и перспективите за развитие на мануалната медицина в Република България.

Партньори